Personal & Business Insurance (TA Outbound)

อ่านต่อ

  • เช็คราคาและสั่งซื้อ
  • ตรวจสอบข้อมูล
  • ชำระเงิน

ข้อมูลการบิน

MKT02-0001

กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย

* กรุณาระบุชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ กรณีใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า
กรุณาระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการรับเอกสารและ/หรือข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้รับผลประโยชน์

วิธีรับกรมธรรม์

ยืนยันตัวตน

เงื่อนไขรับประกัน

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และขอรับรองว่า คำแถลงตามรายการข้างต้นนี้ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นจริงทุกประการ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยระหว่างข้าพเจ้า และบริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพและข้อมูลของข้าพเจ้าต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
  • ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติการกระทำผิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) :
ให้ตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้ขอเอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญานี้ตกเป็นโมฆียะ ซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865

"ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง"

ท่านสามารศึกษา นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการทำประกันภัย ได้ ที่นี่